نمایندگی هاست سی پنل لینوکس

نمایندگی هاست سی پنل ایران 20

فضا نامحدود (تا 20 گیگ منصفانه)


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل Cpanel/WHM


DNs اختصاصی بله


ایمیل نامحدود


FTP نامحدود


دیتابیس نامحدود


تعداد سایت قابل میزبانی 20

نمایندگی هاست لینوکس ایران 50

فضا نامحدود (تا 50 گیگ منصفانه)


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل Cpanel/WHM


DNs اختصاصی بله


ایمیل نامحدود


FTP نامحدود


دیتابیس نامحدود


تعداد سایت قابل میزبانی 50

نمایندگی هاست لینوکس ایران 100

فضا نامحدود (تا 100 گیگ منصفانه)


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل Cpanel/WHM


DNs اختصاصی بله


ایمیل نامحدود


FTP نامحدود


دیتابیس نامحدود


تعداد سایت قابل میزبانی 100